Podmienky používania

⚠️

Všetky z mediálnych odkazov, ktoré môžu byť na webe prepojené sú externé a nijako za ich bezpečnosť nezodpovedamé. Nevlastníme žiaden odkazovaný ani iframovaný obsah. Neprekladáme titulky. Sme iba databáza informácií a odkazov, ktoré už na internete sú. Navštevujte ich na vlastné riziko! Vždy sa prvorado snažte podporovať oficiálnych tvorcov a organizácie, ktoré stoja za vašimi obľúbenými dielami.

 

V tejto sekcií sú vysvetlené podmienky používania s ktorými súhlasí každý používateľ tejto webstránky. V prípade, že s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, nemáte nárok akokoľvek využívať služby webu nii.to.

Podmienky používania webovej služby nii.to:

1.0 Všeobecné ustanovenia

Webový portál nii.to je prevádzkovaný ako súkromná služba a ako taká ma svojé pravidlá. Každý používateľ, ktorý službu využíva súhlasí s podmienkami používania. Portál nii.to je prevádzakovaný v súlade s platnými európskymi normami a právami, taktiež je prevádzkovaní v súlade s Digital Millenium Copyright Act ("DMCA, 1998"). Prevádzakovateľ si vyhradzuje právo reagovať na zákonné upozornia alebo na akékoľvek porušovanie práv zo strany používateľov webu nii.to, či už sa jedná o pravidlá slušnej komunikácie, zakázeného obsahu alebo iné. Prevádzakovateľ nešíri, netvorí ani nelicencuje vlastný alebo cudzí obsah.

1.1 Služby a funkcie

Webový portál nii.to ponúka pre používateľov variabilné služby rôznych kategórií a to menovite: registrácia užívateľského profilu, úprava a publikovanie textového a mediálneho obsahu, hodnotiaci systém rôzneho existujúceho obsahu, diskusné fóra a skupiny a iné. Užívateľ môže tieto funkcie bez akéhokoľvek poplatku využívať pokiaľ rešpektuje naše pravidlá.

Ďalej webový portál slúži ako centrum informácií z oblasti najmä Japonskej no často aj populárnej kultúry. Všetky databázové informácie, s ktorým prevádzkovatelia pracujú sú voľne dostupné na internete na rôznych miestach a sú zverejňované v súlade so slobodnou distribúciou informácií. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za žiaden obsah umiestnený na iných miestach na webe, ktorý je prepojený spôsobom embed alebo iframe, tak ako rozhodol Európsky súd dňa 21.10.2014.

2.0 Práva a povinnosti používateľov

Používatelia služby nii.to môžu využívať funkcie, ktoré služba ponúka v plnom rozsahu. Používaním služby nii.to sa používateľ zaväzuje dodržiať všetky pravidlá služby. Menovite ide najmä o pravidlá slušnej komunikácie, rešpektovanie autorských práv, rešpektovanie rasovej a rodovej rozlišnosti, rešpektovanie základných ľudských práv vo všeobecnosti. Je striktne zakázané tieto pravidlá porušovať a pri akomkoľvek dokázanom porušení si prevádzkovateľ vyhraduzje právo vyvodiť dôsledky, najčastejšie formou zamedzenia prístupu k službe a odstránenia dotknutého obsahu no v extrémnych prípadov a j formou právneho postihu. Po vážnom porušení podmienok môže byť používateľovi permanentne zamedzený prístup k službe.

2.1 Užívateľ

Užívateľom sa rozumie každý návštevník webovej stránky nii.to, identifikovaný jeho IP  adresou.

2.2 Používateľský účet

Používateľ sa po registrácií na webe nii.to stáva registrovaným členom. Registrovaný člen môže na web nii.to nahrávať rôzne informácie, texty alebo súbory. Tieto položky môže následne zdieľať, upravovať alebo organizovať do albumov, zbierok alebo kategórií.

2.3 Obsah nahraný používateľom

1 Užívatel nesmie v rámci služby ukladať alebo šíriť informácie (súbory), ktorých obsah je v rozpore s obecne záväznými právnymi predpismi účinnými v krajinách, v ktorých je služba dostupná, a to najmä obsah, kterého sprístupnenie verejnosti:

1 zasahuje do autorských práv či práv súvisiacich s autorským právom tretích osôb,

2 zasahuje do práv na ochranu osobnosti tretích osôb,

3 porušuje právne normy smerujúce k ochrane proti nenávisti k niektorému národu, etnickej skupine, rase, náboženstvu, triedě alebobo inej skupine osôb, alebo  k obmedzovaniu práv a slobôd ich príslušníkov.

2 Užívatel berie na vedomie, že poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nastavenia vykonané užívateľom v užívateľskom účte.

3 Užívateľ nesmie v rámci služby ukládat alebo šíriť informácie, ktorých obsah je reklamného či propagačného charakteru. Užívateľ nesmie v rámci služby rozosielať nevyžiadané obchodné ponuky či iné hromadné správy. Užívatel nesmie v rámci služby rozosielať informácie, ktoré nápadne pripomínajú služby alebo aplikacie tretích osôb, za účelom ovplyvnenia užívateľov (phishing). Užívateľ nesmie v rámci služby šíriť počítačové vírusy.

4 Užívatel nesmie v rámci služby používať mechanizmy, nástroje, programové vybavenie alebo postupy, ktoré majú alebo by mohli mať negatívny vplyv na chod zariadení poskytovateľa, bezpečnosť internetu či dalších užívateľov internetu. Užívateľ nesmie server poskytovateľa, na ktoromm je služba prevádzakovaná, zaťažovať automatizovanými požiadavkami.

5 Užívateľ nesmie vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby bol znemožnený alebo obmedzení prístup k serveru poskytovateľa, na ktorom je služba prevádzkovaná, alebo vykonávať iné útoky na tento server, ani nesmie byť pri takej činnosti nápomocný tretej osobe. Užívateľ nesmie služby využívať spôsobom, ktorý by v užívaní neprimerane obmedzoval ostatných zákazníkov poskytovateľa, či inak nepriamo obmedzoval poskytovateľa.

6 Za súlad informacií ukladaných či šířených v rámci služby užívateľom so všeobecne záväznými právnymi predpismy zodpovedá užívateľ. Užívateľ berie na vedomie, že poskytovateľ nenesie v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačných spoločností a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnúch spoločností), v znení neskorších predpisov, zodpovednosť za obsah informacií ukladaných užívateľom. Užívateľ ďalej berie na vedomie, že poskytovateľ nezodpovedá za protiprávne úkony užívateľa.

7 Poskytovateľ je oprávnený, avšak nie povinný, vykonávať preventívnu kontrolu informacií ukladaných alebo šírených uživateľom v rámci služby. V prípade, že poskytovateľ zistí, že by obsah týchto informacií mohol porušit obchodné podmienky, všeobecne záväzné právne predpisy alebo dobré mravy, je poskytovateľ oprávnený tieto informácie vymazať či zabrániť ich šířeniu a ďalej je poskytovateľom oprávnení od zmluvy o poskytovaní služieb odstúpiť. V prípade, že v súvislosti s uložením alebo šírením informacií uložených alebo šírených užívateľom v rámci služby bude voči poskytovateľovi uplatňovať práva akákoľvek tretia osoba, je poskytovateľ oprávnený okamžite odstrániť obsah informácií uložených alebo šířených užívateľom v rámci služby.

8 V prípade, že v súvislosti s plnením zmluvy o poskytovaní služieb bude voči poskytovateľovi uplatňovat práva akákoľvek tretia osoba, zaväzuje sa užívateľ bezodkladne odovzdať poskytovateľovi všetky dokumenty a podklady potrebné k úspešnému vedeniu sporu s touto treťou osobou. V prípade, že by taká tretia osoba tvrdila, že uložením alebo šírením informacií uložených alebo šířených užívateľom v rámci služby bolia porušené jej práva, najmä práva k predmetom autorskoprávnej ochrany, alebo  práva na ochranu osobnosti, zaväzuje sa užívateľ hradiť poskytovateľovi všetky účelne vynaložené prostriedky, ktoré poskytovateľovi v súvislosti so sporom s takouto treťou osobou vzniknú.

2.4 Ochrana osobných údajov

Služba nii.to je prevádzakovaná v súlade s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, teda "GDPR". Akékoľvek osobné informácie, ktoré užívateľ službe nii.to poskytne podliehajú prísnej ochrane a šifrovaniu a nie sú sprístupňované tretím stranám. Užívateľ ma kedykoľvek právo požiadať o úplne odstránenie jeho osobných informácií a to nenávratne a v plnom rozsahu, teda má právo byť úplne zabudnutý.

3.0 Autorské práva a Digital Millenium Copyright Act

Služba nii.to je prevádzakovaná v súlade s Digital Millenium Copyright Act ("DMCA, 1998"). Prevádzakovateľ si vyhradzuje právo reagovať na zákonné upozornia alebo na akékoľvek porušovanie práv zo strany používateľov webu nii.to, či už sa jedná o pravidlá slušnej komunikácie, zakázeného obsahu alebo iné. Prevádzkovateľ sa striktne dištancuje od akéhokoľvek obsahu porušujúceho autorské práva rôznych osôb. Web nii.to funguje ako služba a za obsah nahraný užívateľmi priamo nezodpovedá a nedokáže priamo kontrolovať obsah nahrávaný užívateľmi.  V súlade so zákonom reagujeme na každé zákonné upozornenie v zmysle DMCA, ktoré je elekronicky doručené na našu adresu. Prevádzakovateľ si vyhradzuje čas na zistenie a overenie identifikovaného porušenia. Proces zisťovania trvá rôznu dobu v rozmedzí od 24 hodín až niekoľko týždňov.

Zákonnou formou žiadosti sa rozumie forma ustanovená a schválená zákonom Digital Millenium Copyright Act, 1998; schválená americkým federálnym kongresom, ktorá dopĺňa všeobecný autorský zákon Copyright Act of 1976:

1 Námietka musí byť písomná

2 Námietka musí byť zákonne podpísaná (ručným podpisom alebo právoplatným elektronickým)

3 V námietke musí byť špecifikovaný obsah, ktorý podľa Vás porušuje Vaše osobné vlastníctvo alebo práva

4 Námietka musí obsahovať presné a reálne kontaktné informácie

5 Musíte uviesť, že Vaše námietka a nárok sú kompanované v zmysle ,,dobrej viery"

6 Musíte v námietke uviesť, pod hrozbou pokuty a stíhania,  že uvedené informácie a nárok Vami vznesený sú skutočné a pravdivé

7 V námietke musíte potvrdiť, že vlastníte zákonné právo na daný obsah alebo zastupujete zákonného vlastníka práv

Ukážka finálnej podoby: 

RE: Copyright Claim

To: InfoChannel Internet(ISP)

I am the copyright owner of the article being infringed at:

http://www.infringingdomain.com/article1.html

This letter is official notification under the provisions of Section 512© of the Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) to effect removal of the above-reported infringements. I request that you immediately issue a cancellation message as specified in RFC 1036 for the specified postings and prevent the infringer, who is identified by its web address, from posting the infringing content to your servers in future. Please be advised that the law requires you, as a service provider, to “expeditiously remove or disable access to” the infringing content upon receipt of this notice. Non-compliance may result in a loss of immunity for liability under the DMCA.

I have good faith belief that use of the material in the manner complained of here is not authorized by me, the copyright holder, or the law. The information provided here is accurate to the best of my knowledge. I swear under penalty of perjury that I am the copyright holder.

Please send me, at the address noted below, a prompt response indicating the actions you have taken to resolve this matter.

Sincerely,

John Doe
Email: John.the.doe@isp.com

Prevádzkovateľ webu nii.to na každú zákonnú žiadosť a upozornenie reaguje. Žiadosť musí byť doručená na oficiálnu emailovu adresu n@nii.to.

Všetok užívateľský obsah je majetkom daného autora, ktorý zaň aj patrične zodpovedá. Každý užívateľ, ktorý prispieva svojím komentárom alebo akýmkoľvek iným spôsobom, rešpektuje pravidlá slušnej komunikácie a vecnej zodpovednosti. Nijakým spôsobom nie je dovolené urážať alebo ponižovať ostatných užívateľov a to za akýchkoľvek okolností. Tiež nie je dovolené akýmkoľvek spôsobom umiestňovať na webstránky odkazy na iné adresy v sieti. Za porušenie pravidiel hrozí podľa vážnosti prečinenia zrušenie účtu alebo trvalý IP ban.

3.1 Textový obsah

Všetok textový obsah je majetkom uvedených autorov a podlieha ich autorským právam. Užívateľ má právo obsah využiť na neziskové účely ako napríklad prezentácie do škôl. Je zakázané obsah využívať komerčne alebo ho identicky kopírovať na svoje webstránky. Ak máte záujem o špecifické využitie daných textov, kontaktujte prosím daného autora alebo napíšte e-mail so žiadosťou na n@nii.to.

3.2 Multimediálny obsah

Všetok multimediálny obsah podlieha autorským právam. Je striktne zakázané nahrávať akýkoľvek obsah, na ktorý užívateľ nevlastní autorské práva. Porušenie tohoto pravidla vedie k odstráneniu obsahu a následne priamo k definitívnemu odstráneniu používateľskeho účtu. Prevádzkovateľ nie je povinný a taktiež nedokáže kontrolovať každý jeden z tisícov nahratých súborov. Na oficiálne námietky proti nahratým súborom v zákonnej lehote reagujeme.

4. Licenčné ustanovenia

1 V prípade, že užívatel v rámci služby uloží alebo bude šíriť informácie (nehmotné statky), ktoré podliehajú ochrane niektorým z práv k duševnému vlastníctvu či právu na ochranu osobnosti (ďalej iba „chránené dielo“), udeľuje užívateľ uložením alebo šírením chráneného diela v rámci služby poskytovateľovi bezúplatne oprávnenie k výkonu práva chránené dielo použit (licencia), a to za podmienok nižšie uvedených. Tímto nieje dotknuté ustanovenie čl. 7.1 a čl. 7.2 obchodných podmienok.

2 Licencia k chránému dielu je poskytovaná ku všetkým spôsobom použitia (vrátané sprístupňovania chráneného diela verejnosti prostredníctvom internetu), a to v neobmedzenom kvantitatívnom a územnom rozsahu. Poskytovateľ môže oprávnenie tvoriace súčasť licencie ku chránenému dielu celkovo alebo zčasti poskytnúť tretej osobe (podlicencia). Poskytovateľ je oprávnený licenciu k chránenému dielu postúpiť tretej osobe. Poskytovateľ získava licenciu k chránenému dielu v momente jeho uloženia alebo šírenia v rámci služby. Licencia k chránenému dielu je poskytnutá bez časového obmedzenia, a to od momentu uloženia alebo šírenia chráneného diela v rámci služby. Poskytovateľ nieje povinný licenciu k chránenému dielu využiť.

3 Poskytovateľ je oprávnený k úpravám, zmenám či zpracovaniu chráneného diela, k jeho zaraďeniu do súboru a k jeho spojeniu s iným dielom (či počítačovým programom), pričom k úpravám, zmenám či spracovaniu chráneného diela môže dochádzať aj prostedníctvom tretích osôb. V prípade zmien chráneného diela vykonaných poskytovateľom (tretími osobami poverenými poskytovateľom) je poskytovateľovi poskytnutá licencia aj k takto zmenenému chránenému dielu. Poskytovateľ je oprávnený uvádzať chránené dielo na verejnosť pod svojou obchodnou značkou. V prípade, že se jedná o nezverejnené chránené dielo, je poskytovateľ oprávnený ho zverejniť. U chráneného diela môže byť poskytovateľom vždy uvádzaná prezívka (nick) užívateľa, ktorý chráněné dílo v rámci služby vložil.

4 Ustanovenie čl. 8.1 až čl. 8.3 obchodných podmienok se ohľadom oprávnenia poskytovateľa použijú primerane aj na tie prípady, kedy príspevok užívateľa nepodlieha ochrane autorským právam či právam na ochranu osobnosti.

 

Používaním webovej služby nii.to vyhlasujem, že vyššie uvedením podmienkam rozumiem a súhlasím s nimi.